Factuurvoorwaarden


 1. De facturen zijn betaalbaar via overschrijving binnen de vijftien dagen, volgend op de datum van de factuur, op het vermelde rekeningnummer op de factuur.
 2. Bij gebreke aan tijdige betaling van onze facturen, geheel dan wel gedeeltelijk, wordt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% op de factuurhoofdsom verschuldigd, met een minimum van €50,00. In de mate dat deze schadevergoeding per factuur betrekking zou hebben op een hoofdsom van meer dan 1000 euro, wordt ze op het hogere herleid naar 10%. Deze conventionele schadevergoeding dekt o.m. de kosten ten gevolge van het niet naleven van de verbintenissen door de klant, de kosten eigen aan de administratie en de boekhouding van de openstaande rekeningen. Het laat ons het recht onverlet om desgevallend een hogere schade te bewijzen de betaling ervan te vorderen.
 3. Indien de klant in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen te voldoen, behouden wij ons het recht om de nakoming van onze eigen verplichtingen  op te schorten en eventueel de contractuele band  te verbreken ten nadele van de klant.
 4. Klachten of betwistingen m.b.t. de gepresteerde diensten, dienen door de klant per aangetekende post geformuleerd te worden binnen de acht kalenderdagen nadat de diensten gepresteerd werden. Bij gebreke hiervan worden gepresteerde diensten onherroepelijk als aanvaard aanzien, alsook de factuur.
 5. A.M.T.S. bv is geenzins aansprakelijk voor schade die het gevolg is van minderwaardig materiaal of schade veroorzaakt door cursisten.
 6. Bij ziekte van de docent zal A.M.T.S. bv in eerste instantie trachten een andere docent te vinden. Indien dit niet lukt, zal in overeenkomst met de klant, een nieuwe datum worden afgesproken. Eventuele hierdoor opgelopen onkosten door de klant, kunnen niet gevorderd worden van A.M.T.S. bv
 7. In geval van éénmalige annulatie door de klant van de te verstrekken diensten, zullen er geen kosten aangerekend worden voor het verplaatsen van de opleiding naar een latere datum. Deze datum moet binnen de termijn van drie maanden liggen. Wordt er geen akkoord gevonden, is het een tweede annulatie of wil de klant geen opleiding meer, zal het opleidingsbedrag als schadevergoeding betaald worden aan A.M.T.S. bv. Annulaties/verplaatsingen door de klant binnen de 14 dagen voor aanvang van de opleiding zullen steeds aangerekend worden door A.M.T.S.
 8. Eventuele betwistingen nopens de facturen of de presentaties van diensten worden uitsluitend behandeld in rechtbanken van de provincie Antwerpen.
 9. A.M.T.S. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de opleidingen. 
 10. Gezien al onze lesgever actief in de praktijk zijn, kan het in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat, bij noodsituaties, deze personen worden opgeroepen. Het resterende lesgedeelte zal in dat geval op een latere datum (in samenspraak met de klant) worden verdergezet. A.MT.S. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten of vergoedingen.


Open opleidingen:

 1. Dit zijn alle opleidingen waarbij A.M.T.S. als (mede)organisator optreedt of waarbij de opleidingen gepubliceerd staan onder "opleidingskalender" op de website van A.M.T.S.
 2. A.M.T.S. behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren zonder dat de klant hiervoor een schadeclaim kan indienen.
 3. Indien de inschrijving niet bevestigd wordt door een betaling, kan de plaats aan een andere persoon worden toegewezen.
 4. Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de opleiding worden 7 euro administratiekosten aangerekend worden.
 5. Bij annulering binnen de maand voor de aanvang van de  opleiding zal 50% van de inschrijvingskosten terugbetaald worden
 6. Bij annulering binnen de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding worden geen inschrijvingskosten terugbetaald.
 7. A.M.T.S. heeft het recht een deelnemer te weigeren in het kader van de volksgezondheid. A.M.T.S. kan geenszins aansprakkelijk gesteld worden voor terugbetaling van het ticket of andere kosten. 

Privacybeleid


INHOUD
De informatie op deze website heeft een louter informatief karakter en kan niet beschouwd worden als bindend.
A.M.T.S. bv is niet aansprakelijk voor enige schade die uit een fout of onvolledigheid op deze website en/of gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien.

PRIVACY
Hoewel A.M.T.S. bv de toepasselijke wetgeving inzake privacy zal respecteren indien/waar van toepassing, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat informatie verzonden naar A.M.T.S. bv via het internet of deze website beveiligd en confidentieel is. Het verzenden naar A.M.T.S. bv of ontvangen van A.M.T.S. bv op zich van informatie via deze website of per e-mail doet daarenboven geen klanten-relatie ontstaan.


De persoonsgegevens die u door middel van deze website of per e-mail communiceert zullen verwerkt worden door A.M.T.S. bv. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke vraag/opdracht van de klant. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een GDPR goedgekeurde databank.


U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacywetgeving.


U dient hiervoor een e-mail te sturen naar info@amts-opleidingen.be met de duidelijke mededeling van de gewenste wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens.
De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

 • het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
 • de mogelijkheid om u te informeren over onze producten en diensten die u of uw onderneming kunnen interesseren;
 • het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die A.M.T.S. bv dient na te leven;
 • Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u A.M.T.S. bv toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.


Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken.
A.M.T.S. bv behoudt zich het recht voor het huidige privacy-beleid te wijzigen. U zal de website en dit beleid dan ook op regelmatige basis dienen te raadplegen.

COOKIES
Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd cookies om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
A.M.T.S. bv is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logos’s en teksten).


Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van A.M.T.S. bv mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd.