Verhuur van lesmateriaal

Reanimatiepop volwassen


Beschikt op QCPR van het merk Laerdal


€ 50 euro (excl BTW)

Reanimatiepop kind


Beschikt op QCPR van het merk Laerdal


€ 50 euro (excl BTW)

Reanimatiepop Baby


Beschikt op QCPR van het merk Laerdal


€ 50 euro (excl BTW)

Reanimatiepop baby first aid


Van het merk Laerdal


€ 45 euro (excl BTW)

Reanimatiepop baby


Van het merk Laerdal


€ 40 euro (excl BTW)

Oefen AED
€ 50 euro (excl BTW)

Shocktrainer


Voor de rugstoten en heimlich maneuver te oefenen


€ 50 euro (excl BTW)

Verhuurvoorwaarden

 1. De algemene factuurvoorwaarde van A.M.T.S. zijn eveneens van toepassing.
 2. Het materiaal is eigendom van het A.M.T.S. bvba met maatschappelijke zetel te Muishondstraat 11 2500 Lier met ondernemingsnummer 0697.714.862 (“de Uitlener”).
 3. Het materiaal wordt opgehaald op de afgesproken tijdsstippen.
 4. Het is verboden het materiaal over te dragen, uit te lenen, te verhuren of ter beschikking stellen van derden.
 5. De huurprijs wordt berekend per dag. Voor de huurprijs wordt de dag van afhalen als een dag geteld. Ook zaterdag en zondag worden als een dag geteld. (tenzij anders vermeld)
 6. Voor elk item dient een waarborg van 200 euro betaald te worden. 
 7. Deze waarborg en de huur kunnen ook kan cash betaald worden bij afhalen of kan voor het afhalen gestort worden op het rekeningnummer BE71 6455 0883 6369
 8. Het is niet mogelijk materiaal mee te nemen zonder dat de waarborg én de huurprijs betaald werd. In geval van storting, wordt het materiaal pas meegegeven van zodra de waarborg op de rekening van A.M.T.S. bvba staat.
 9. De Uitlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik of uit eventuele gebreken van de ontleende materialen. Zijn de materialen door overmacht niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar, dan heeft de Ontlener geen recht op enige schadevergoeding.
 10. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de Ontlener hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor elke inbreuk op één of meerdere bepalingen van deze uitleenvoorwaarden. De Ontlener is aansprakelijk bij diefstal en voor verlies, beschadiging, afwijking, minderwaarde, van elk ontleend goed. Hij kan hierbij geen fout of opzet van derden, toeval of overmacht inroepen. De Ontlener is over de gehele duur van de ontlening, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. De Ontlener verklaart de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van de materialen te kennen en na te leven. Hij zal de materialen gebruiken als een goede huisvader en enkel voor het doel waarvoor ze werden ontleend.
 11. Door ondertekening van het “overeenkomst verhuur materiaal” , erkent de Ontlener dat hij de goederen schoon en vrij van zichtbare schade of onregelmatigheid ontvangt. Bij teruggave van het materiaal wordt de staat van het materiaal geverifieerd door de Uitlener.
 12. De door de Ontlener betaalde waarborg wordt teruggestort indien, op basis van deze controle, het materiaal zich in dezelfde staat bevindt als bij afhaling, d.w.z. schoon en zonder beschadigingen of enige onregelmatigheid. 
 13. Bij schade, ontbrekend materiaal, verlies of diefstal, wordt een vergoeding aangerekend aan de Ontlener ter waarde van de herstelling of, indien dit niet redelijkerwijze mogelijk is, ter waarde van de vervanging van het materiaal aan nieuwwaarde. Deze vergoeding wordt verrekend met de betaalde waarborg. Indien de vergoeding het bedrag van de betaalde waarborg overschrijdt, zal de Ontlener het surplus onmiddellijk bijbetalen.
 14. Alle materialen moeten droog en proper zijn bij teruggave. Een vergoeding van 100€ wordt aangerekend aan de Ontlener voor het drogen en/of reinigen van bevuilde materialen. Deze vergoeding wordt verrekend met de betaalde waarborg. Indien de vergoeding het bedrag van de betaalde waarborg overschrijdt, zal de Ontlener het surplus onmiddellijk bijbetalen.
 15. Komt de klant zijn gereserveerde huurproducten niet afhalen op het afgesproken moment zonder A.M.T.S. hiervan in kennis te stellen zal A.M.T.S. een factuur opstellen voor de totale afgesproken huurpijs vermeerderd met eventuele kosten. Indien de klant het goed toch nog wilt ontlenen zal een nieuwe overeenkomst moeten opgesteld worden.
 16. Deze uitleenvoorwaarden wordt exclusief beheerst door het Belgische Recht. Uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.
 17. De Uitlener kan aanvragen tot uitlenen van materiaal weigeren in volgende gevallen:
   • Foutief of onrechtmatig gebruik van de ontleende goederen
   • Herhaaldelijke beschadiging
   • Niet teruggebrachte materialen
   • Onbetaalde bedragen

   Doe hier uw reaservatie aanvraag